Categories
BLOG

eurojackpot do ktorej godziny mozna wyslac kupon

Gram w Lotka

Aplikacja powiadamiajД…ca o wygranej w grach
Lotto, Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, . itp.

Gdzie można ją pobrać?

Zainstaluj aplikacjД™ ze sklepu Google Play.

O Aplikacji “Gram w Lotka”

 1. Aplikacja Gram w Lotka:
  • obsЕ‚uguje gry: Lotto, Mini Lotto, Multi Multi, Kaskada, Joker, Ekstra Pensja; w zakresie jak opisano poniЕјej,
  • powiadamia o wygranej, gdy tylko znane sД… wyniki,
  • pozwala na przeglД…danie wynikГіw losowaЕ„,
  • pozwala zeskanowaД‡ potwierdzenie wysЕ‚ania kuponu,
  • pozwala podyktowaД‡ wybrane liczby podczas tworzenia/modyfikacji zakЕ‚adu,
  • umoЕјliwia zarzД…dzanie wysЕ‚anymi kuponami (kupony wysЕ‚ane po 14 kwietnia 2014r.),
  • informuje o wydarzeniach zwiД…zanych z losowaniami (np. kumulacje).
 2. Do prawidЕ‚owego dziaЕ‚ania aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android w wersji 2.2 lub wyЕјszej.
 3. RozwГіj aplikacji bД™dzie rГіwnieЕј obejmowaЕ‚ zwiД™kszanie iloЕ›ci dostД™pnych gier. JeЕ›li chcesz mieД‡ wpЕ‚yw na to, jaka gra pojawi siД™ nastД™pna, przeЕ›lij nam swojД… sugestiД™ korzystajД…c z zakЕ‚adki “ZgЕ‚oЕ› SugestiД™”.
 4. Aplikacja jest stworzona przez podmiot (zwany dalej “DostawcД…”) nie zwiД…zany ze spГіЕ‚kД… Totalizator Sportowy S.A., tj. nie prowadzД…cy Ејadnej wspГіЕ‚pracy z Totalizatorem Sportowym S.A. Aplikacja jest autorskim pomysЕ‚em Dostawcy.
 5. Aplikacja umożliwia skanowanie kuponów dostęnych gier. Funkcja jest w pierwszej fazie tworzenia i choć została już udostępniona, to w przypadku niektórych urządzeń może działać nieprawidłowo. W chwili obecnej działanie funkcji wymaga dobrego oświetlenia, odpowidniego ułożenia kuponu, odpowiedniego ograniczenia skanowanego obszaru, itp.
  Za wszystkie sugestie i zgЕ‚oszenia dotyczД…ce funkcjonalnoЕ›ci skanowania kuponu z gГіry dziД™kujemy. Liczymy, Ејe wszystkie przesЕ‚ane uwagi przyczyniД… siД™ do usprawnienia dziaЕ‚ania tej funkcji w aplikacji.
 6. Aplikacja nie wysyła/zgłasza kuponów w systemie Totalizatora Sportowego. Wysyłkę kuponów należy wykonać we własnym zakresie, zaś odbiór nagrody należy wykonać zgodnie z zasadami opisanymi przez organizatora w regulaminie gry.
 7. Powiadomienia o wygranych są wysyłane na bieżąco. Jednak z przyczyn niezależnych od Dostawcy mogą wystąpić problemy z dostarczeniem komunikatu o wygranej zaraz po ogłoszeniu wyników.
 8. Informacja o ilości zwycięzców w grze oraz wysokości wygranej mogą być prezentowane z większym opóźnieniem niż informacja o trafieniach. Czas i kolejność prezentacji danych nie jest bezpośrednio zależny od Dostawcy.
 9. Dostawca przykЕ‚ada ogromnД… wagД™ do kwestii prywatnoЕ›ci UЕјytkownikГіw aplikacji. Dostawca aplikacji, jako administrator danych, dba o bezpieczeЕ„stwo udostД™pnionych danych. Dane te sД… w sposГіb szczegГіlny chronione i zabezpieczone przed dostД™pem osГіb nieupowaЕјnionych.
 10. Należy podkreślić, że w żadnym wypadku Dostawca nie gromadzi i nie przetwarza danych prywatnych. Dostawca nie ma wpływu na standardowy opis poszczególnych uprawnień prezentowany przez Google Play przy aplikacjach. Opis tych uprawnień nie jest informacją Dostawcy w tym zakresie.
 11. Program nie wysyła do serwera centralnego żadnych danych osobowych Użytkownika bez jego zgody i wiedzy (w przypadku powiadomienia o błędzie aplikacji, aplikacja może wysłać podany przez Użytkownika adres e-mail oraz nazwę konta; istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji z poziomu ustawień aplikacji). Program wysyła do serwera tylko i wyłączenie automatycznie generowane dane identyfikujące urządzenie oraz w przypadku wystąpienia błędu aplikacji, informacje pozwalające zdefiniować przyczynę oraz opis błędu (wysyłka komunikatu o błędzie jest możliwa do wyłączenia z poziomu ustawień aplikacji).
  ZdjД™cie kuponu jest zapisywane tylko w urzД…dzeniu, ktГіre go wykonaЕ‚o (w szczegГіlnoЕ›ci nie jest ono wysyЕ‚ane do serwera centralnego).
 12. Wymagania aplikacji w zakresie uprawnieЕ„:
  • komunikacja sieciowa / peЕ‚ny dostД™p do Internetu – to zezwolenie jest konieczne, aby aplikacja mogЕ‚a speЕ‚niaД‡ swoje podstawowe zadania – na przykЕ‚ad mogЕ‚a pobraД‡ z serwera centralnego dane na temat gier, wynikГіw, wysЕ‚aД‡ sugestiД™ (w tym moЕјliwoЕ›Д‡ podyktowania sugestii) lub informacjД™ o bЕ‚Д™dzie, jak rГіwnieЕј pozwoliД‡ na komunikacjД™ zwiД…zanД… z powiadomieniami o wygranych; wyЕ›wietlanie stanu sieci / Wi-Fi – pozwala usprawniД‡ dziaЕ‚anie aplikacji poprzez weryfikacjД™ dostД™pnoЕ›ci sieci w momencie realizacji danej operacji, np. pobranie wynikГіw losowaЕ„,
  • pamiД™Д‡ – pozwala na zapisanie ustawieЕ„, obsЕ‚ugД™ skanowania kuponu, tj. zapis pliku ze zdjД™ciem dla bieЕјacego kuponu w celu jego dalszego odczytu,
  • sprzД™towe elementy sterujД…ce – robienie zdjД™Д‡ – jest wykorzystywane w czasie tworzenia nowego kuponu, aplikacja nie ma moЕјliwoЕ›ci samodzielnego robienia zdjД™Д‡, ani nagrywania filmГіw; sterowanie wibracjД… uЕјywane jest tylko w momencie otrzymania powiadomienia o wygranej lub podczas generowania losowych liczb w czasie tworzenia nowego zakЕ‚adu na kuponie,
  • rozmowy telefoniczne – odczyt. stat. i ID telefonu, jest uЕјywane tylko do identyfikacji urzД…dzenia w systemie tak, aby dedykowane dla danego UЕјytkownika komunikaty docieraЕ‚y wЕ‚aЕ›nie do niego, a nie do innych osГіb,
  • narzД™dzia systemowe – zapobiega przejЕ›ciu telefonu w tryb uЕ›pienia – uЕјywane w celu wybudzenia telefonu w momencie otrzymania powiadomienia o wygranej,
  • narzД™dzia programistyczne – testowanie dostД™pu do chronionej pamiД™ci, uprawnienia do odczytu/zapisu danych na karcie SD (np. odczyt zdjД™cia kuponu), odczytywanie logГіw (wykorzystywane tylko w czasie wystД…pienia bЕ‚Д™du aplikacji, pozwala na poinformowanie Dostawcy o problemie (tylko za zgodД… UЕјytkownika); istnieje moЕјliwoЕ›Д‡ wyЕ‚Д…czenia powiadomienia o bЕ‚Д™dzie z poziomu UstawieЕ„ aplikacji),
  • Twoje konta(zezwolenie aplikacji na uzyskanie dostД™pu do listy kont zapisanych w telefonie, uЕјywanie kont na urzД…dzeniu, dodawanie i usuwanie kont) – to zezwolenie jest niezbД™dne do prawidЕ‚owego dziaЕ‚ania moduЕ‚u wysyЕ‚ajД…cego z serwera centralnego komunikatГіw, np. powiadomienia o wygranej. Jest ono takЕјe niezbД™dne dla UЕјytkownikГіw, ktГіrzy chcieliby tworzyД‡ kopiД™ danych na swojej przestrzeni dyskowej Google Drive (wersja odpЕ‚atna aplikacji), Uwaga! Nasza aplikacja wymaga dostД™pu do konta uЕјytkownika. Niestety, w systemie Android 6 uprawnienia zostaЕ‚y tak pogrupowane, Ејe uprawnienie do “konta uЕјytkownika” znalazЕ‚o siД™ w grupie uprawnieЕ„ do “KontaktГіw”. Zdajemy sobie sprawД™, Ејe jest to bardzo mylД…ce.
   PodkreЕ›lamy: nasza aplikacja nie wymaga dostД™pu do kontaktГіw, wymaga dostД™pu do konta uЕјytkownika, ktГіre znajduje siД™ w grupie uprawnieЕ„ “Kontakty”. Niestety nie mamy wpЕ‚ywu na nazewnictwo jakie stosuje firma Google, ich opisu, jak i na sposГіb grupowania.
  • Zainstaluj/odinstaluj skrГіty – to zezwolenie pozwala aplikacji na umieszczenie przy ikonce aplikacji informacji o iloЕ›ci nieprzeczytanych powiadomieЕ„ aplikacji, np. o trafieniach, wygranych lub kumulacjach; aplikacja nie zamieszcza, jak i nie modyfikuje skrГіtГіw UЕјytkownika na ekranie gЕ‚Гіwnym.
 13. OdpЕ‚atne funkcjonalnoЕ›ci aplikacji (opЕ‚ata abonamentowa / roczna):
  • moЕјliwoЕ›Д‡ wykonania kopii zapasowej i przesЕ‚anie jej na serwer centralny (wymagane poЕ‚Д…czenie internetowe Wi-Fi),
  • moЕјliwoЕ›Д‡ odtworzenia kopii, wczeЕ›niej utworzonej i przesЕ‚anej na serwer centralny (wymagane poЕ‚Д…czenie internetowe Wi-Fi).
  • dostД™p do statystyk zawierajД…cych zestawienie i podsumowanie poniesonych kosztГіw oraz wysokoЕ›ci wygranych (zwiД…zane z wprowadzonymi do aplikacji kuponami).
 14. W przypadku, gdy UЕјytkownik wykupi usЕ‚ugД™ pЕ‚atnД… w formie abonamentu rocznego (subskrypcja), a nastД™pnie zrezygnuje z niej, Dostawca moЕјe trwale usunД…Д‡ dane przechowywane na serwerze centralnym, bez informowania o tym fakcie UЕјytkownika. JeЕ›li uЕјytkownik nie bД™dzie korzystaЕ‚ z subskrypcji przez okres 2 miesiД™cy dane zostanД… trwale usuniД™te bez informowania o tym fakcie UЕјytkownika.
 15. Użytkownik, który wykupi roczną subskrypcję, będzie mógł z niej zrezygnować w ciągu 7 dni, a opłata związana z zakupem subskrypcji nie zostanie od niego pobrana. Opłata za zakup rocznej subskrypcji jest pobierana w 8 dniu aktywnej usługi.
 16. W przypadku, gdy Użytkownik wykupi subskrypcję, a następnie zrezygnuje z niej w terminie krótszym niż 7 dni, po czym ponownie zakupi subskrypcję, to opłata może być pobrana w terminie krótszym niż 7 dni licząc od dnia ostatniego zakupu usługi.
 17. W przypadku, gdy UЕјytkownik zrezygnuje z subskrypcji w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (po 7 dniach od daty jej wykupienia), kwota wykupionej subskrypcji nie jest zwracana UЕјytkownikowi.
 18. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu uЕјycia aplikacji, jak i polityki prywatnoЕ›ci poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie www.gramwlotka.pl lub wraz z aktualizacjД… aplikacji.
 19. W razie dodatkowych pytaЕ„, prosimy o kontakt korzystajД…c z formularza “ZgЕ‚oЕ› SugestiД™”.

Co nowego?

 • dodanie opcji Ekstra Premii do gry Ekstra Pensja

 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

Wersja 1.7.4.4:

 • udostД™pnienie aplikacji na urzД…dzeniach z Android 9,
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw dla Android 8,
 • usuniД™ty bЕ‚Д…d uniemoЕјliwiajД…cy skanowanie kuponu na urzadzaniach z Android 8 i 9.

Wersja 1.7.4.3:

 • usuniД™ty bЕ‚Д…d synchronizacji danych dla Google Drive.

Wersja 1.7.4.2:

 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw,
 • rezygnacja z uprawnieЕ„ dostД™pu do konta (Android 6.0 i wyЕјszy).

Wersja 1.7.4.1:

 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

 • dodanie statystyk dla trГіjek (wersja premium),
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

 • dodanie powiadomieЕ„ dla kumulacji w Eurojackpot,
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw dla Android 8.0,
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

Wersja 1.7.2.1:

 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw (problem z tworzeniem kopii danych na Google Drive).

 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

 • dodanie gry Eurojackpot,
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw,
 • poprawa skutecznoЕ›ci skanowania kuponГіw.

 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

 • usuniД™ty zostaЕ‚ bЕ‚Д…d zamykajД…cy aplikacjД™ podczas prГіby skanowania kuponu,
 • udostД™pnienie aplikacji na urzД…dzeniach z Android 7.1,
 • dodana zostaЕ‚a obsЕ‚uga wykonywania zdjД™Д‡ z poziomu aplikacji (zwiД™ksza skutecznoЕ›Д‡ skanowania kuponu),
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

Wersja 1.5.6.1:

 • poprawki w kalkulatorze dla gry Ekstra Pensja,
 • rozwiД…zanie problemu zwiД…zanego z niemoЕјliwoЕ›ciД… skanowania kuponГіw,
 • dostosowanie aplikacji do uruchomienia na Chromebook-u,
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

 • dodanie moЕјliwoЕ›ci okreЕ›lania stawki na kuponach Ekstra Pensji,
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

 • dodanie statystyki dla par liczb,
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw,
 • aktualizacja bibliotek (Dropbox).

 • poprawa skutecznoЕ›ci skanowania kuponu (na urzД…dzeniu),
 • dodanie moЕјliwoЕ›ci odczytania kodu Super Szansy podczas skanowania kuponu,
 • udostД™pnienie aplikacji na urzД…dzeniach z Android 7.0 (Nougat),
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

 • poprawa skutecznoЕ›ci skanowania kuponu,
 • uzupeЕ‚nienie informacji o stopniu wygranej/trafienia.
 • modyfikacja wyglД…du aplikacji zgodnie z sugestiami przesЕ‚anymi przez UЕјytkownikГіw.

 • poprawa skutecznoЕ›ci skanowania kuponu (dodana zostaЕ‚a opcja umoЕјliwiajД…ca wysЕ‚anie zdjД™cia kuponu do serwera w celu jego zeskanowania),
 • dodanie moЕјliwoЕ›ci zgЕ‚oszenia problemu zwiД…zanego z danym kuponem,
 • poprawa bЕ‚Д™dГіw zgЕ‚oszonych przez UЕјytkownikГіw.

 • usprawnienie dziaЕ‚ania aplikacji,
 • poprawa wyliczania prawdopodobieЕ„stwa wygranej w grze Kaskada.

 • dodanie statystyk dla losowanych liczb (w chwili obecnej tylko statystyki dla pojedynczej liczby),
 • dodanie obsЕ‚ugi gier z “Super SzansД…”,
 • dodanie komunikatu o przyczynie problemu skanowania kuponu,
 • wyЕ‚Д…czona zostaЕ‚a moЕјliwoЕ›Д‡ podyktowania liczb dla zakЕ‚adu (aplikacja nie wymaga juЕј uprawnieЕ„ do rejestracji dЕєwiД™ku),
 • wyliczanie prawdopodobieЕ„stwa wygranej w kalkulatorze.

Wersja 1.4.5.5:

 • poprawa skutecznoЕ›ci skanowania kuponГіw Kaskady,
 • dodanie moЕјliwoЕ›ci automatycznego tworzenia drugiego zakЕ‚adu na kuponie Kaskady (poprzez Ustawienia),
 • dodanie informacji na liЕ›cie “Moje Kupony” o zysku/stracie dla kaЕјdego kuponu (dostД™pne w wersji Premium),
 • dodanie moЕјliwoЕ›ci utworzenia nowego kuponu z poziomu listy kuponГіw (+),
 • drobne usprawnienia w aplikacji,
 • aktualizacja dostД™pna na urzД…dzenia z Android w wersji 4.0 i wyЕјszej.

Wersja 1.4.5.4:

 • poprawa czytelnoЕ›ci aplikacji dla urzД…dzeЕ„ typu Tablet,
 • poprawa drobnych bЕ‚Д™dГіw.

Wersja 1.4.5.3:

 • poprawa drobnych bЕ‚Д™dГіw.

Wersja 1.4.5.2:

 • poprawa bЕ‚Д™dГіw wystД™pujД…cych na Android 6.0 (Marshmallow),
 • poprawa zgЕ‚oszonych bЕ‚Д™dГіw w aplikacji,
 • rezygnacja z uprawnienia dla aplikacji “Rozmowy telefoniczne” (dotychczas wykorzystywane do identyfikacji urzД…dzenia),
 • drobne zmiany poprawiajД…ce wydajnoЕ›Д‡ aplikacji.

Wersja 1.4.5.1:

 • poprawa drobnych bЕ‚Д™dГіw.

 • dostosowanie aplikacji pod Android 6.0 (Marshmallow),
 • poprawa skutecznoЕ›ci skanowania kuponu,
 • poprawa zgЕ‚oszonych drobnych bЕ‚Д™dГіw w aplikacji.

Wersja 1.4.4.1:

 • dodanie moЕјliwoЕ›ci ukrywania starych kuponГіw (opcja dostД™pna w Ustawienia -> Ustawienia kuponГіw),
 • poprawa zgЕ‚oszonych drobnych bЕ‚Д™dГіw w aplikacji.

 • dodanie widЕјetu z ostatnimi wynikami dla wybranej gry,
 • poprawa skutecznoЕ›ci skanowania kuponu,
 • poprawa zgЕ‚oszonych drobnych bЕ‚Д™dГіw w aplikacji.

Wersja 1.4.3.2:

 • poprawione dziaЕ‚anie okna dialogowego na Android 2.3,
 • zwiД™kszenie zakresu iloЕ›ci zakЕ‚adГіw na liЕ›cie w kalkulatorze,
 • poprawa drobnych bЕ‚Д™dГіw.

Wersja 1.4.3.1:

 • dodanie moЕјliwoЕ›ci utworzenia wydarzenia w kalendarzu zwiД…zanego z wybranym kuponem lub kumulacjД… (Android 4.0 i wyЕјszy),
 • poprawa efektywnoЕ›ci pobierania wynikГіw.

 • poprawa skutecznoЕ›ci skanowania kuponu,
 • poprawa drobnych bЕ‚Д™dГіw.

Wersja 1.4.2.2:

 • dodano moЕјliwoЕ›Д‡ automatycznego tworzenia drugiego zakЕ‚adu na kuponie Kaskady.

Wersja 1.4.2.1:

 • poprawiony wyglД…d okien dialogowych.

 • dodano moЕјliwoЕ›Д‡ pobrania wynikГіw niezwiД…zanych z kuponami,
 • usuniД™to generator liczb z kuponГіw Kaskady,
 • usuniД™ty bЕ‚Д…d uniemoЕјliwiajД…cy podglД…d wiadomoЕ›ci (Android 4.0.4),
 • poprawiony algorytm wyliczania kwoty wygranej dla gry systemem w Mini Lotto,
 • zmiana wyglД…du aplikacji.

 • poprawa drobnych bЕ‚Д™dГіw wystД™pujД…cych w aplikacji.

 • dodanie wЕ‚asnego automatycznego powiadamiania o losowaniach, kumulacjach i wygranych,
 • dodanie moЕјliwoЕ›ci okreЕ›lenia iloЕ›ci generowanych liczb dla pierwszego zakЕ‚adu Multi Multi na kuponie,
 • wyrГіЕјnienie wylosowanych liczb podczas wprowadzania nowego zakЕ‚adu na przeszЕ‚ym kuponie (niebieski kolor),
 • dodanie powiadomienia o brakujД…cej informacji o wysokoЕ›ci wygranych dla bieЕјД…cego kuponu (ekran podglД…du kuponu),
 • dodanie w aplikacji moЕјliwoЕ›ci ukrywania gier wycofanych przez organizatora,
 • moЕјliwoЕ›Д‡ tworzenia kopii i jej odtwarzania na Dropbox (wersja pЕ‚atna Premium),
 • dodanie moЕјliwoЕ›ci wyЕ›wietlania powiadomieЕ„ aplikacji na ekranie blokady (urzД…dzenia z Android 5.0 i wyЕјszym),
 • poprawiona obsЕ‚uga tworzenia kopii i jej odtwarzania na Android 4.4.4 oraz skanowanie kuponГіw,
 • dla kuponГіw Kaskady aplikacja wymaga wprowadzenia obu zakЕ‚adГіw,
 • usprawnienie powiadamiania o najbliЕјszej kumulacji (Lotto oraz Multi Multi),
 • poprawione zostaЕ‚o wyliczanie kwoty wygranej dla kuponГіw z grД… systemem,
 • poprawki funkcjonalne dla ekranГіw z listami (wiadomoЕ›ci, kupony, wyniki, itp.).

 • dodanie informacji o iloЕ›ci pozostaЕ‚ych losowaЕ„ (ekran ze szczegГіЕ‚ami danego kuponu),
 • poprawka wyliczania kwoty wygranej dla zakЕ‚adГіw w systemie (Lotto i Mini Lotto).

 • poprawa moduЕ‚u skanowania kuponГіw,
 • poprawa wyliczania kwoty wygranej na kuponach Ekstra Pensji,
 • usuniД™cie bЕ‚Д™du powodujД…cego znikanie opcji skanowania kuponu,
 • poprawa niektГіrych opisГіw/nazw w aplikacji.

 • dodane zostaЕ‚y statystyki (dostД™p pЕ‚atny, w ramach abonamentu rocznego).

Wersja 1.2.15.3:

 • dodanie informacji o iloЕ›ci pozostaЕ‚ych losowaЕ„ na liЕ›cie kuponГіw,
 • ostatnie losowanie gry Joker: 30 stycznia 2015 roku, po tym terminie gra nie bД™dzie organizowana.

Wersja 1.2.15.2:

 • usuniД™cie przyczyny bЕ‚Д™du wystД™pujД…cego podczas usuwania zakЕ‚adu na kuponie.

Wersja 1.2.15.1:

 • poprawa drobnych bЕ‚Д™dГіw wystД™pujД…cych w aplikacji.

Wersja 1.2.15:

 • zmiana/aktualizacja moduЕ‚u obsЕ‚ugi powiadomieЕ„ o wygranych w aplikacji,
 • poprawa drobnych bЕ‚Д™dГіw wystД™pujД…cych w aplikacji.

Wersja 1.2.14.3:

 • usuniД™to bЕ‚Д…d wystД™pujД…cy na urzД…dzeniach LG z Android 4.0 oraz 4.1.

Wersja 1.2.14.2:

 • poprawione powiadomienia o wygranej dla Jokera oraz Ekstra Pensji,
 • poprawa drobnych bЕ‚Д™dГіw wystД™pujД…cych w aplikacji.

Wersja 1.2.14.1:

 • modyfikacja moduЕ‚u komunikacji urzД…dzenie serwer centralny,
 • poprawki opisГіw na formularzach.

Wersja 1.2.14:

 • rozszerzenie moЕјliwoЕ›ci usuwania (czyszczenia) danych w aplikacji; dostД™pne z poziomu menu,
 • drobne poprawki wyglД…du.

Wersja 1.2.13:

 • dodanie powiadomienia o tym, Ејe wszystkie losowania na danym kuponie juЕј odbyЕ‚y siД™.

Wersja 1.2.12:

 • dodanie moЕјliwoЕ›ci sprawdzenia wygranej “na szybko” z poziomu listy wynikГіw,
 • poprawki merytoryczne (treЕ›ci) aplikacji,
 • ulepszenia pod kД…tem niezawodnoЕ›ci i prД™dkoЕ›ci dziaЕ‚ania,
 • usuniД™cie zbД™dnych bibliotek (wykluczenie urzД…dzeЕ„ bazujД…cych na procesorach MIPS), zmniejszenie rozmiaru aplikacji.

Wersja 1.2.11:

 • dodanie moЕјliwoЕ›ci skopiowania kuponu wraz ze zmianД… terminu pierwszego losowania (pomocne w przypadku, gdy dany kupon jest wysyЕ‚any ponownie),
 • poprawa obsЕ‚ugi kuponГіw Multi Multi,
 • usuniД™cie drobnych bЕ‚Д™dГіw.

Wersja 1.2.10:

 • dostosowanie aplikacji pod Android 5.0 (Lollipop),
 • dodanie informacji o iloЕ›ci nieodczytanych wiadomoЕ›ci przy ikonce aplikacji (dziaЕ‚a tylko na urzД…dzeniach wspierajД…cych takie rozwiД…zanie),
 • drobne zmiany wyglД…du aplikacji.

Wersja 1.2.9.1:

 • dodanie informacji o dacie ostatniego losowania dla kuponГіw,
 • dodanie moЕјliwoЕ›ci skanowania kuponu dla gry Ekstra Pensja,
 • usuniecie bЕ‚Д™du: nadpisywanie konta przypisanego do aplikacji,
 • usuniecie bЕ‚Д™du: wystД™pujД…cego po otrzymaniu informacji o kumulacji,
 • poprawione wyЕ›wietlanie wynikГіw i wygranych dla kuponГіw gier: Joker, Ekstra Pensja.

 • dodana zostaЕ‚a moЕјliwoЕ›Д‡ ustawiania domyЕ›lnych wartoЕ›ci dla kuponГіw (z poziomu UstawieЕ„ kuponГіw aplikacji),
 • dodana zostaЕ‚a moЕјliwoЕ›Д‡ ustawiania powiadomieЕ„ o kumulacjach (z poziomu UstawieЕ„ powiadomieЕ„ aplikacji).

Wersja 1.2.8.3:

 • przygotowanie aplikacji pod kД…tem obsЕ‚ugi gry Ekstra Pensja (gra pojawi siД™ na liЕ›cie w dniu 16 paЕєdziernika 2014r.),
 • usuniД™cie bЕ‚Д™du: wystД™pujД…cego podczas generowania liczb dla Jokera,
 • poprawiona obsЕ‚uga przycisku powrotu do poprzedniego ekranu,
 • zmiana formatu prezentowanych dat/godzin losowaЕ„.

Wersja 1.2.8.2:

 • usprawnienie: podczas zaznaczania liczb na kuponach Lotto oraz Mini Lotto, przy przeЕ‚Д…czaniu na grД™ systemem nastД™puje zmiana koloru zaznaczenia skreЕ›lonych liczb,
 • usuniД™cie bЕ‚Д™du: niepoprawne wyliczanie ceny kuponu Kaskady.

Wersja 1.2.8.1:

 • dodanie informacji o cenie kuponu na ekranie ze szczegГіЕ‚ami,
 • usprawnienie aktualizacji informacji o gЕ‚Гіwnej wygranej w danym losowaniu,
 • automatyzacja procesu pobierania informacji o kumulacjach w grach,
 • usuniecie bЕ‚Д™du wystД™pujД…cego podczas zapisywania zakЕ‚adu na zdublowanym kuponie,
 • usuniД™cie bЕ‚Д™du uniemoЕјliwiajД…cego automatycznД… aktualizacjД™ wynikГіw na modyfikowanych kuponach.

 • dodana zostaЕ‚a informacja o kumulacjach w przyszЕ‚ych grach,
 • dodana zostaЕ‚a informacja czy wystД…piЕ‚a gЕ‚Гіwna wygrana w ostatnim losowaniu (symbol pucharu na liЕ›cie wynikГіw),
 • usuniД™te zostaЕ‚y bЕ‚Д™dy pojawiajД…ce siД™ podczas nawigacji w aplikacji,
 • wykonano drobne zmiany w wyglД…dzie (m.in.: ujednolicona zostaЕ‚a czcionka),
 • dodano drobne usprawnienia przy wprowadzaniu nowych kuponГіw.

 • zmieniony zostaЕ‚ silnik przetwarzania i edycji kuponГіw.

Wersja 1.2.6.1:

 • poprawiono wydajnoЕ›Д‡ aplikacji,
 • usuniД™to bЕ‚Д™dy wystД™pujД…ce podczas edycji zakЕ‚adu na kuponie.

 • poprawiono wydajnoЕ›Д‡ aplikacji.

 • dodano informacjД™ o nowoЕ›ciach w “O aplikacji”,
 • usuniД™to bЕ‚Д…d utraty danych wystД™pujД…cy podczas zablokowania i odblokowania urzД…dzenia,
 • poprawiono wydajnoЕ›Д‡ aplikacji,
 • dodano wymГіg aktywnego poЕ‚Д…czenia do Internetu przy pierwszym uruchomieniu aplikacji,
 • usuniД™to bЕ‚Д™dy wystД™pujД…ce podczas dodawania nowego zakЕ‚adu do kuponu,
 • usuniД™to bЕ‚Д…d podczas edycji kuponu, gdy nie aktualizowaЕ‚y siД™ wygrane na zakЕ‚adach,
 • wprowadzono drobne zmiany w wyglД…dzie aplikacji.

 • dodano nowД… grД™ – Joker,
 • dodany zostaЕ‚ kalkulator ceny kuponu,
 • dodana zostaЕ‚a informacja o tym jak graД‡ w danД… grД™,
 • podglД…d wynikГіw i wygranych dla kuponu Multi Multi ustawiony jest domyЕ›lnie na iloЕ›Д‡ skreЕ›leЕ„ takД…, jaka jest na bieЕјД…cym kuponie,
 • zmiany w wyglД…dzie aplikacji,
 • poprawki w efektywnym skanowaniu kuponu,
 • dodano moЕјliwoЕ›Д‡ tworzenia kopii danych na Dysku Google (w ramach abonamentu rocznego),
 • w menu oraz na ekranie gЕ‚Гіwnym dodana zostaЕ‚a informacja o iloЕ›ci nieprzeczytanych wiadomoЕ›ci,
 • poprawki w wydajnoЕ›ci aplikacji,
 • usuniД™cie bЕ‚Д™du przy dostД™pie do Pomocy na Android 4.4.

 • usuniД™te bЕ‚Д™dy wystД™pujД…ce podczas uruchomienia aplikacji.

 • od teraz powiadomienia o wylosowanych liczbach sД… bezpЕ‚atne (poprzednio w abonamencie),
 • zmieniony wyglД…d aplikacji,
 • rozwijalne menu aplikacji zamiast nieczytelnego dolnego paska menu,
 • uzupeЕ‚niona zostaЕ‚a Pomoc dla aplikacji,
 • na liЕ›cie z kuponami dodane zostaЕ‚o oznaczenie (koniczynka) informujД…ce o wygranej na kuponie,
 • dodano moЕјliwoЕ›Д‡ usuwania wielu podobnych wiadomoЕ›ci (usuwanie na podstawie tytuЕ‚u wiadomoЕ›ci).

 • dodano informacja o kuponach dla ktГіrych losowania bД™dД… odbywaЕ‚y siД™, odbywajД… siД™ lub juЕј siД™ odbyЕ‚y (kГіЕ‚ko w lewej gГіrnej czД™sci ikonki gry; zielone – wszystkie losowania dla kuponu dopiero odbД™dД… siД™, ЕјГіЕ‚te – pierwsze losowanie juЕј odbyЕ‚o siД™, ale ostatnie dopiero odbД™dzie siД™, czerwone – wszystkie losowania juЕј odbyЕ‚y siД™),
 • poprawa dziaЕ‚ania klawisza powrotu,
 • poprawa wydajnoЕ›ci aplikacji.

 • dodanie moЕјliwoЕ›ci tworzenia kopii danych oraz jej odtwarzania w aplikacji,
 • rozszerzenie listy moЕјliwych do otrzymania powiadomieЕ„,
 • dodanie moЕјliwoЕ›ci skanowania i odczytu kuponГіw Kaskada,
 • poprawa wydajnoЕ›ci aplikacji.

 • dodanie obsЕ‚ugi gry Kaskada w aplikacji,
 • poprawki na ekranach Pomocy dla aplikacji.

Wersja 1.0.7: (ruszamy w sklepie Google Play)

 • aplikacja obsЕ‚uguje gry: Lotto, Mini Lotto, Multi Multi,
 • powiadamia o wygranej, gdy tylko znane sД… wyniki,
 • pozwala na przeglД…danie wynikГіw losowaЕ„,
 • pozwala zeskanowaД‡ potwierdzenie wysЕ‚ania kuponu,
 • pozwala podyktowaД‡ wybrane liczby podczas tworzenia/modyfikacji zakЕ‚adu,
 • umoЕјliwia zarzД…dzanie wysЕ‚anymi kuponami.
Aplikacja powiadamiajД…ca o wygranej w grach: Lotto, Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada i innych.

Spotkania singli łęka opatowska

Dwór Myśliwski Ustronie Ośrodek Naukowo-Edukacyjny

Pozostałe Wybierz lokalizacje. Powiat Kępiński. Ostrów Wielkopolski. Powiat Chodzieski. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Powiat Gnieźnieński. Powiat Gostyński.

 • Nasi partnerzy.
 • .
 • .
 • .

Powiat Grodziski. Powiat Jarociński. Powiat Kaliski. Powiat Koniński. Powiat Kościański. Powiat Krotoszyński. Powiat Leszczyński. Powiat Międzychodzki.

Usługi i firmy. Powiat Koniński. Spotkam się z młodszym może gdzieś w plenerze okolice Kępna. Krzysztof Kozera; Tel. Zwróciłam się do zastępcy komendanta KPP w Wieruszowie z pytaniem czy to była inicjatywa policji wieruszowskiej. Tomek, 35 latKępno. Płacimy najwięcej! TV spotkania singli łęka opatowska telewizory 3. Powyższe zadania realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami oraz wszelkie inne działania służące opiece 04 stycznia br w godzinach popołudniowych, po jednej z lekcji obaj szóstoklasiści podeszli do 11 latka, ucznia klasy V. Karol, 31 latKępno. Piecuch Najpierw zebrani w wykonaniu chóru pod batutą Cecylii Płaza wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek, przeplatanych w słowem wiążącym, które otwierało tematycznie każdą kolędę, a wszystko razem tworzyło historię narodzin maleńkiej miłości. Konsole i gry 2. Wystawilem a może poznam Spotkania singli łęka opatowska w doskonałym nastroju.

Powiat Nowotomyski. Powiat Obornicki.

Powiat Ostrowski. Powiat Ostrzeszowski. Powiat Pleszewski. Powiat Poznański. Powiat Rawicki. Powiat Słupecki. Powiat Średzki. Powiat Śremski. Powiat Szamotulski. Powiat Turecki. Powiat Wągrowiecki. Powiat Wolsztyński. Powiat Wrzesiński. Powiat Złotowski. Zapisz wyszukiwanie. Lento Kępno Randki i przyjaciele. Podobne ogłoszenia w okolicy. Wszystkie Promowane pokaż promowane. Zbyszek, 44 lata , Cała Polska Gorzów Wielkopolski. Pan szuka pani.

Poznam kobietę : Poznam kobietę do dłuższej, ciekawej znajomości. Marek, 47 lat , Cała Polska Zielona Góra. Odnajdźmy się Szukam człowieka z Polski w wieku około 40 lat. Śpioch, 46 lat , Cała Polska Gdańsk. Pan szuka pana. Christian, 48 lat , Cała Polska Opole.

 1. Sylwester Wrocław / dla Singli – Bal sylwestrowy we Wrocławiu!
 2. Kępno: Międzynarodowe spotkanie – Tygodnik Kępiński!
 3. wólka pełkińska katolickie szybkie randki.

Misiek, 34 lata , Cała Polska Racibórz. Kamil, 33 lata , Cała Polska Katowice. Marek, 38 lat , Cała Polska Warszawa. Poznam wesołą panią Witam:- i przepraszam ze tak pytam Czy na tym portalu jest jakaś szansa poznać miłą i wesołą kobietę? Pozdrawiam smutny, 95 lat , Kępno. Bożena, 46 lat , Kępno. Pani szuka pana. Samotny w związku szuka Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze.

Do wydzierżawienia od Warszawska 7. Kontakt 62 78 Są tacy, którzy bez słów, bez rozgłosu, w milczeniu czynią nieskończenie wiele dobrego, a w życiu nie wolno zapominać o człowieku, dla którego warto mieć dobre słowo i któremu warto zaufać. Na zakończenie wójt gminy Lututów zaznaczył, że jest to niewątpliwie duże wyróżnienie dla nas. Praca nie tylko na rzecz dzieci, ale również na rzecz społeczeństwa daję ogromną satysfakcję. Całym pozytywem jest to, że każda pomoc a zwłaszcza ta ofiarowana dla dzieci jest pomocą nieocenioną a otrzymane odznaczenia zobowiązują do dalszego działania dla dobra dziecka.

Nasze życie składa się z małych i wielkich czynów dobroci. Bez nich byłoby puste i bezwartościowe. Dyrektor placówki Mirosław Dębski podsumował działalność Ośrodka w bieżącym roku.

Stypendia na I rok studiów – Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal

Podziękował pracownikom za zaangażowanie i wkład w pracę oraz złożył świąteczne życzenia. Wśród dźwięku kolęd uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i zasiedli do wspólnej kolacji. Nie tylko świąteczny wystrój sali zachwycił wszystkich ale również niecodzienny przedświąteczny nastrój.

Find company research, competitor information, contact details & financial data for OPATOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO SPORTOWE of Łęka. GOSPODARSTWO ROLNE KRZYSZTOF JĘDRECKI is located in Łęka Opatowska, WIELKOPOLSKIE, Poland and is part of the Crop Production Industry​.

Obok tradycyjnych potraw np. Pod choinką nie zabrakło również świątecznych upominków. Dyrektor oraz pracownicy Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie składają wszystkim życzenia, aby ten świąteczny czas był spędzony w rodzinnym gronie w atmosferze miłości i ciepła, a nadchodzący Nowy Rok był pełen sukcesów i radości. Uroczyste spotkanie kolędowe umożliwia w tak zacnym gronie snuć wspomnienia jak to drzewiej bywało, jak za naszych młodych lat wyglądały spotkania z ko-.

Innym powodem spotkań jest omówienie działań, osiągnięć i podzielenie się doświadczeniem, bo przecież ludzie jesieni mają niezwykle bogaty bagaż doświadczeń, którym bardzo chętnie się dzielą z bliźnimi. Wszystkim seniorom udzielił się niezwykły magiczny Bożonarodzeniowy klimat.

Kolęda ma wiele znaczeń, ale dla nas wierzących najbardziej nam się kojarzy z duszpasterzem w naszej rodzinie, bo to jest spotkanie rodziny rychtalskiej członków koła żywego różańca i seniorów rychtalskiego koła emerytów i rencistów z księdzem proboszczem.

Znów dotrze do nas radosna Nowina, że Bóg przyszedł na ziemię, by być z nami, by dzielić z nami nasze szczęścia i nieszczęścia, wzloty i upadki w dni codzienne i. Z tej okazji chciałam złożyć — mówiła kierownik klubu Anna Jarwszystkim gorące życzenia gościom oraz czak. Potem życzenia seniorom skłaseniorom życzenia radości, szczęścia i po- dali zaproszeni goście. MaŁa myślności. Niech magia Bożego NarodzeWięcej na www.

Chocz szukam chlopaka

Proszę o kontakt 5 godzin temu. Rudek, chłopak z Marek ;. Poszukiwany właściciel lub nowy dom! Kocurek widziany był kilka razy przy kanałku na Okólnej Marki. Jako, że zagadywał do psów, ludzie szczuli je na niego. Kocurek to młodziak, ma około 8 miesięcy.

piekielni.pl

Pani pozna Pana Pleszew. Ogłoszenia kobiet z całej Polski w kategorii Pani szuka Pana. 213.136.81.214 Twoja tablica ogłoszeń lokalnych. Zapraszamy do. Normalnie jestem mały, przestraszony i wrażliwy ptasiek, chocz wszyscy Nastąpiła tu jakaś ostra pomyłka: przecież to ja szukam bezpieczeństwa! że „​chłopak” jest jednak „mężczyzną”, a może że mi się oświadczy po dwóch dniach​.

Jest bardzo chudy, miał masę kleszczy. A jaki jest? Mimo tego, że znamy się dopiero dwa dni dał się poznać jako kot wpatrzony w człowieka. Cały czas blisko, wtulony w rękę, śpią Also for foreigners please contact me to get information in English. Elastyczn e terminy: Można wynająć na dość dowolny okres minimum 3 miesiące maximum 5 lat. Preferowany jest wynajem długoterminowy : Lokalizacja:Szybki i bardzo wygodny dojazd do centrum: 12 minut metrem mieszkanie na granicy Żoliborza i Bielan, przy metrze Słodo Tobi to bardzo wesoły i żywotny młody kocurek.

Znajoma karmicielka z Włocławka nie mogła zostawić tego biedaka bez pomocy, napisała do nas zdesperowana. Pani Ela karmiła go od Proszę o kontakt 2 dni temu. Kocur został znaleziony na terenie działek letniskowych, był w kiepskim stanie, mam poważne problemy stomatologiczne. Teraz nie ma już zębów i jest dobrze. Szukamy domu dla Niunia, bo to nie jest dziki kot. Chłopak jest delikatnym białasem i nie powinien mieszkać w zakoconym azylu; tym bardziej że jednak nie przepada za kocim towarzystwem Niunio ogólnie czuje się świetnie, apetyt Mamy do wynajęcia jednoosobowy pokój w mieszkaniu czteropokojowym.

Pokój wyposażony jest w dużą szafę, nowe łóżk o, komodę, półki. Ma duże okno z widokiem na ogród. Dodaj ogłoszenie Darmowa Rejestracja na Bagla. Tu jesteś: Bagla – strona główna Wszystkie ogłoszenia W ciąży Ogłoszenia Kobiet Szukam faceta , który zrobi mi dziecko. Szukam faceta , który zrobi mi dziecko nr ogłoszenia: Zdjęcia Mapa Kontakt. Szczegóły ogłoszenia: Jestem 30letnią zadbaną kobietą, samotną i bardzo pragnącą dziecka.. Szukasz wyjątkowo pięknie splecionych słów, którymi mógłbyś obdarzyć swoją wybrankę serca?

Trafiłeś pod dobrym adres!

Zasponsoruję 200 zł Pleszew / Chocz / Gizałki / Kalisz

Zainspiruj się i podkreśl swój upominek niespotykaną dedykacją lub miłosnym bilecikiem. Poniżej znajdziesz czułe wyznania wraz z zestawieniem proponowanych upominków. Prawdziwa miłość podobna jest do pierścienia, a pierścień nie ma początku i nie ma końca. Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.

Bądź nadzieją mi w bezsensie, a w nieszczęściu bądź mi szczęściem. W zamian chcę Ci podarować tylko dwa magiczne słowa: Kocham Cię! Choć nie jestem milionerem, choć nie jeżdżę Land Roverem. Chociaż rzadko pijam whisky, nie wyglądam jak Olbrychski. Chociaż nie używam Ace, ani ubrań od Versace. W piłkę nie gram jak Gadocha, to nad życie Ciebie kocham. Pakiet korzyści dla każdego zamówienia – sprawdź już teraz! Cóż są warte te miliony, o których wielu z nas marzy, czyż nie starczy jedno serce, które Cię miłością darzy? Dziś, choć jesteś daleko ode mnie, choć życie bywa ponure i złe pamiętaj, że jest ktoś, kto Cię kocha i sercem swoim przy Tobie być chce.

Jesteś jak oddech Ziemi, zroszonej rannym deszczem.

Account Options

Jesteś jedynym promieniem słońca, który świeci mi jeszcze. Jesteś jak słowik, który na co dzień do mnie przylatuje. Jesteś i za to Ci dziękuje! Pani szuka pana, przyjaciela, powiernika przez internetowe biuro matrymonialne. Przede wszystkim otwórz się na nową znajomość.

Postępuj według zasady, że szczęściu trzeba pomagać, a miłość nie jest przypadkiem. Musisz podejść do tematu na serio i podjęć decyzję, że jesteś gotowa na nowy związek. Wtedy będziesz mogła przejść do ofensywy. Nie słuchaj przyjaciółek, które mówią, że nie teraz, że Internet jest nie dla Ciebie, że są tam sami młodzi ludzie i swojego pana tam nie poznasz, bądź otwarta.

Sprawdź portale dla samotnych po W życiu jesteś osobą aktywną, bądź aktywna również w temacie miłości.

 • nowa dęba klub singli.
 • Któraś z ostatnio opisanych historii przypomniała mi opowieści rodziców o ich znajomym,….
 • Wiersze miłosne.
 • GAY GEJE DOLNY ŚLĄSK I NIE TYLKO – użytkownicy grupy!
 • Wyszukiwanie zaawansowane.
 • Szukam chłopaka – na portalu randkowym? Czemu nie!!
 • randki online zakroczym.

Pamiętaj, bardzo dużo zależy od Ciebie. Ważne jest optymistyczne podejście. Pomyśl, że robisz to dla siebie, że zasługujesz, by kogoś ciekawego, poznać mężczyznę idealnego dla Ciebie. Zadbaj o to, jak wyglądasz.

Klasa VIIIa

Maków Podhalańskisuski, Małopolskie. Pan szuka pani Pajęcznopajęczański, Łódzkie. Zawidówzgorzelecki, Dolnośląskie. Według “pani niebieskiej” mam się nie łudzić, że go znajdą. Charsznicamiechowski, Małopolskie. Wtedy zdecydowała, że nadszedł czas by odlecieć. Konopnicawieluński, Łódzkie. Potem matka wlewa Orsonowi kieliszek wina. Sztuka i Antyki. Konopnicalubelski, Lubelskie. O zabójstwo kobiety zostaje później oskarżony Mike Delfinopo tym jak policjanci znajdują w jej żyłach numer chocz szukam chlopaka firmy hydraulicznej należącej właśnie do niego.

Pójdź do kosmetyczki, fryzjerki, na fitness. Poczuj się sama ze sobą wspaniale.

 • olszyna polskie randki.
 • Wyszukiwanie zaawansowane.
 • Blog – Prezenty dla mężczyzny, który ma wszystko!
 • Szukam chłopaka i na pewno znajdę!;
 • Towarzyskie Ogłoszenia. Aktualne oferty i ogłoszenia na 213.136.81.214!
 • 1. Bilety, karnety i zaproszenia.

Lubisz spacery, wiec jak najwięcej spaceruj. Wydzielające się wtedy endorfiny dodadzą Ci energii, zapału i chęci do życia i do flirtowania. Bądź na bieżąco także w tematach intymnych stosownie do Twojego wieku: seksualność po tce. A stąd już jeden krok, by poznać pana, z którym umówisz się na randkę. Demograficzna dysproporcja utrudnia dojrzałym kobietom poznanie partnera. Dokucza Ci samotność? Spotkanie pana w normalnym życiu staje się prawie niemożliwe? Coraz częściej odwiedzasz koleżanki wdowy, a samotnych panów w towarzystwie jest jak na lekarstwo? Dla ogółu Polski współczynnik feminizacji wynosi Przewaga liczebna kobiet zmienia się wraz z przechodzeniem do kolejnych grup wieku podeszłego.

W grupie lat kobiety stanowią 56 proc.

Szukam chlopaka – Warszawa | Gumtree

W związku z takim rozwojem demograficznym, kobietom pomóc może dobre, znające ich potrzeby Internetowe biuro matrymonialne , które szczególnie przez swoje profesjonalne działania posiada w swojej bazie wiele ofert wolnych panów 50 plus i 60 plus , którzy są gotowi zawrzeć nowy stały związek.

Pani pozna Pana: tak zaczyna się niejedna szczęśliwa internetowa znajomość Jak szukać nowego przyjaciela i partnera? Dołącz do nas! Google wyszukiwarka Radio Internet – forum Internet – portal informacyjny Internet – portal ogłoszeniowy Strefasingla.

Randki 5 minutowe skarbimierz

Po zebraniu się około 20 osób podamy termin i miejsce imprezy. Po speed datingu możecie kontynuować zabawę w klubie. Niedługo nowe Randki dla singli z nowymi możliwościami. Pracujemy nad poszerzeniem możliwości randkowania dla singli w realnym świcie dla tych którzy chcieliby zobaczyć, porozmawiać i bawić się z poznaną przez siebie połówką podczas randek w 5 minut w centrum miasta Warszawy.

Niedługo ruszą zapisy o czym będziemy informować na stronie i naszym fb.

 1. AKTUALNOŚCI.
 2. Aktualności randek – Randki w 5 minut.
 3. .
 4. szukam dziewczyny na wesele zgierz?
 5. katolickie szybkie randki płoty?

Bądźcie z Nami. Został odwołany. O nowym terminie będziemy informować na stronie jak i na naszym fb. Serdecznie zapraszamy na szybkie randki do klubu Opera w Warszawie, które odbędą się już 27 kwietnia!

W cenie 40 zł zapewniamy: udział w speed dating, Welcome Drink Long drink na bazie wódki, dowolne duże piwo lane lub butelkowe , kieliszek wina czy też soft drink oraz niezapomniane przeżycia. Będzie to okazja do rozwinięcia znajomości zawiązanej na speed datingu. Start o godz prosimy o przybycie 15 minut wcześniej w celu rejestracji.

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zapisz się na szybkie randki już dziś! Dołącz do grona zakochanych na randkach w 5 minut. Nie zwlekaj i poznaj interesujących ludzi w klubie Opera już 27 kwietnia. Ilość miejsc ograniczona. Wpłata online na konto decyduje o zapisie na randkę. Zostały odwołane i przeniesione na termin 27 kwiecień godz Zapraszamy do nowego zapisu. Serdecznie zapraszamy szybkie randki dla gejów i lesbijek do jednego z najlepszych warszawskich klubów — Opera Club! W cenie 40 zł gwarantujemy prawie 2 godziny niezapomnianych przeżyć podczas speed dating oraz Welcome Drink w cenie do wyboru: Long drink na bazie wódki, dowolne duże piwo lane lub butelkowe , kieliszek wina czy też soft drink!

Nie zwlekaj i poznaj interesujących ludzi w klubie Opera już 7 kwietnia. Serdecznie zapraszamy na szybkie randki do klubu Opera w Warszawie, które odbędą się już 6 kwietnia! W cenie 40 zł zapewniamy udział w speed dating, Welcome Drink Long drink na bazie wódki, dowolne duże piwo lane lub butelkowe , kieliszek wina czy też soft drink oraz niezapomniane przeżycia! Nie zwlekaj i poznaj interesujących ludzi w klubie Opera już 6 kwietnia. Na evencie, który odbędzie się dnia Dochód z każdego skoku będzie przeznaczony na WOŚP!

Zachęcamy do wzięcia udziału w evencie razem z Randkami w 5 minut. Dlaczego lepiej się spotkać twarzą w twarz zamiast siedzieć godzinami na portalu randkowym i prowadzić wirtualne rozmowy? Wierzymy, że odpowiedzieć znajdziecie w tym ciekawym artykule. Przedstawiamy raport Single , z którego dowiecie się m. Przeczytajcie, a dowiecie się czegoś więcej o waszych przyszłych partnerach randkiw5minut. Przeczytajcie koniecznie materiał prasowy na jednym z portali, poświęcony zjawisku speed dating w Polsce. Przeczytacie w nim m. Miłej lektury. Wszystkie osoby posiadające kupon z firmy Groupon lub Mydeal.

Osoby posiadające kupon prosimy o maila z nr. Bardzo przepraszamy za zwłokę w zakresie zaproponowania nowego terminu — nasza firma przeszła właśnie restrukturyzację, dzięki której będziemy mogli Państwu oferować większy pakiet usług dla singli. Prosimy o wszystkich zainteresowanych o kontakt. Szczegóły odnośnie nowych usług już wkrótce — bądźcie z nami! Już w styczniu ruszają kolacje dla singli sushi, które będą odbywać się w intymnej atmosferze jednego z najlepszych sushi w mieście — Sushibar Plac Unii 1, znajdującego się w samym centrum Warszawy.

Podczas pysznej kolacji single będą mogli lepiej się poznać przy wspólnym stole, delektując się pysznym sushi w wielu odsłonach. Zapraszamy na event dla singli w wieku lat! Kolacja sushi odbędzie się między Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.

Kolacja sushi to spotkanie singli połowa kobiet, połowa mężczyzn , którzy podczas tego eventu mogą poznać swoje drugie połówki, delektując się jednym z najlepszych sushi w Warszawie. Event odbywa się przy wspólnym stole, przy którym na przeciwko siebie siedzą kobiety i mężczyźni. Kolacja ma formę bufetu z sushi, który ułożony będzie przy wspólnym stole. Podczas kolacji zapewniona będzie duża ilość sushi różnych rodzajów, która na pewno zaspokoi apetyt każdego uczestnika.

Na evencie single będą mogli korzystać z bufetu bez ograniczeń, nakładając sushi według własnych preferencji. W zestawach będą klasyczne maki z łososiem lub tuńczykiem oraz maki wegańskie i wegetariańskie. Podczas wspólnej kolacji sushi single będą swobodnie rozmawiać, poznając partnerów płci przeciwnej. Na początku kolacji każdy z uczestników, krótko się zaprezentuje całej grupie.

Organizatorzy parę razy w ciągu kolacji będą przesadzać mężczyzn na inne miejsce, by mogli poznać maksymalnie dużo partnerek. Dzięki temu już podczas eventu pojawią się pierwsze zauroczenia, które zaowocują dalszymi znajomościami. Każdy z uczestników otrzyma ankietę, w której będzie zaznaczał osoby, które mu się spodobały. Jeśli 2 osoby uzyskają wspólne dopasowanie, wymienimy je numerami telefonów i mailami.

Senatorska 3, Praszka; tel. Z a tę p c a re d a k to ra naczelnego – re d a k to r prow adzący: Andrzej Szatan. R e d a k c ja : A ndrzej S zatan an d kulisypow iatu.

Aktualności randek

R edakcja zastrzega sobie praw o skracania materiałów. Niezamówionych tekstów nie zwracamy.

Z a treść ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. Klęska lasów Konrad Tomaszewski – dyrektor generalny Lasów Państwowych powiedział, iż straty spowodowane w Polsce przez ostatnie wichury to największa klęska w dziejach polskiego leśnictwa. W wyniku nawałnic – mających w niektórych cześciach kraju charakter huraganu – legło ok.

Zniszczonych jest 44,6 tys. Najbardziej ucierpiały tereny toruńskiej dyrekcja – wiatr powalił ponad 23 tys.

 • 5 minutowe randki wrocław.
 • .
 • .

Zdaniem fachowców likwidacja szkód może kosztować ok. Nie żyje Janusz Głowacki Zmarł Janusz Głowacki – autor scenariuszy filmowych i sztuk teatralnych, prozaik, dramaturg i felietonista. Miał 79 lat.

Oh no, there’s been an error

Henryk Randki 5 minutowe skarbimierz sekretarz Andrzej Kobylański. Jednak złóż tych nigdy nie odnaleziono. W programie kolonii znalazła się spartakiada i dyskoteka. Losy będą kosztować aż 12,50 zł. Trudno tu było dotrzeć, zwłaszcza z wojskiem i maszynami oblężniczymi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Colin Firth 0 1 :0 0 B ez p a m ię ci – komedia, prod. Zwolennicy teorii zakwaszenia twierdzą, że rak rozwija się w środowisku kwasowym, więc absolutnie i natychmiastowo należy się odkwasić, żeby komórki rakowe nie zaczęły się uaktywniać. Miliony do wygrania 9 września wchodzi do Polski loteria Eurojackpot, a jej pierwsze losowanie odbędzie się w piątek 15 września. Planujemy – i to już niedługo – sesję w profesjonalnym studio i clip z prawdziwego zdarzenia. Gorzów Śl. Od tych kilkunastu lat na pewno nie zmieniło się to, że mieszkańcy Maciejowa chcą się spotykać i integrować. T3′ 23 strażaków jednostek z Olesna, Wysokiej oraz Borek Wstępnie straty, jakie wywołał pożar, wyceniono na Małych. Po randki 5 minutowe skarbimierz datingu możecie kontynuować zabawę w ustalonym klubie.

Zadebiutował w roku na łamach Almanachu Młodych, a już w roku został członkiem tygodnika Kultura. Był autorem scenariusza kultowego filmu Rejs. Międzynarodową sławę przyniosły mu – napisane w Stanach Zjednoczonych – dramaty Polowanie na karaluchy, Antygona w Nowym Jorku oraz Czwarta siostra. Był laureatem prestiżowych nagród literackich. Kosztowna defilada Portal money. Tyle zapłacono za przelot myśliwców F i MiG oraz 50 innych Szczyp ta polityki Dobra zmiana nie wytrzymała próby sił z naturą.

Reakcja rządu na pogodową katastrofę była wyraźnie spóźniona. Dopiero po czterech dniach można było usłyszeć o jakichś konkretnych działaniach mających – jeszcze nie pomóc – ale rozpoznać skalę potrzeb ludzi dotkniętych katastrofą. Znacznie szybsi od członków rządu byli harcerze, strażacy i okoliczna ludność.

Prezydent Słupska Robert Biedroń stwierdził nawet, że ostatnie nawałnice i reakcje władz na nieszczęścia jakie spotkały dziesiątki tysięcy mieszkańców, opieszałość i brak szybkich decyzji, to dowody iż to nie jest sprawne państwo. Rządowy sztab kryzysowy zebrał się 4 dni po nawałnicy.

W miejsca najbardziej dotknięte kataklizmem politycy wyruszyli w asyście telewizyjnych kamer. Z kolei szef MSW Mariusz Błaszczak oświadczył, że opozycja wykorzystuje nieszczęście ludzi, by zbijać kapitał polityczny. Telewizjapokaczywała obrazki z obszarów dotkniętych nawałnicami, wypowiedzi ludzi dotkniętych kataklizmem, polityków reprezentujących władze i opozycję – w tle tych obrazków ludzie. W nieszczęściu najbardziej pomocni okazują się sąsiedzi. Tak było i tym razem. Solidarność ludzi i opieszałość władz. Jedna rzecz mnie zaskoczyła: powtarzane cztery czy pięć dni po katastrofie, a więc kiedy skala szkód już była znana, informacje o tym, że brakuje pilarek i łańcuchów do nich.

Druga to samolotów, a także za przejazd Alejami Ujazdowskimi różnego rodzaju pojazdów – min. Jedna godzina lotu F to ok. Osadzony domagał się od Skarbu Państwa tys.

Łazy samotne kobiety

Wespół w zespół!

Poszukiwana kobieta i nadzieja rodziny

Przemoc w domu dziecka? Jest zarzut dla opiekunki Prokuratura zainteresowała się domem dziecka w Wojsławicach po wydarzeniach, które miały miejsce w lipcu, podczas wycieczki podopiecznych do Łazów. Józef Zapędzki kończy 90 lat! Jego złoty medal olimpijski wąchali wszyscy sportowcem Zagłębia, mało kto wie, że w ogóle pochodzi z naszego regionu!

Czy opiekunka uderzyła chłopca? Śledztwo w sprawie domu dziecka Dwa dni temu opisaliśmy historię , która wydarzyła się podczas wyjazdu kolonijnego w Łazach. Wojewoda rozpoczął dekomunizację ulic. Jak można zarobić latem nad morzem? Rynek pracy sezonowej się zmienił, ale ofert nie brakuje ; sprzedaż obnośna kukurydza, popcorn, rogaliki, kawa na plażach w rejonie Mielna, Sarbinowa i Łazów.

KOBIETA I LUSTRO

Siedmiolatek wrócił z kolonii pobity i przerażony. Co na częstochowskim niebie robił rosyjski pilot akrobata? Kolej dusi pasażera w obronie koniecznej Bartosz i Karolina Głąbowie mieszkają w Łazach , pracują w Katowicach, gdzie dojeżdżają koleją. W końcu stanie na stacji lokomotywa ostateczne decyzje o przekazaniu maszyny – ucina Rafał Łysy, naczelnik wydziału promocji sosnowieckiego UM.

Stacja w Bałdach, która bada kosmos, już pracuje naukowo Stacja w Bałdach jest pierwszą uruchomioną z trzech polskich stacji radioastronomicznych. Jura z Crotos. W korku piątkowy powrót z Warszawy do domu O ile wyjazd z samej Warszawy aleją Krakowską ok. Dojrzały nie znaczy gorszy.

Kujawiak Stanin i ŁKS Łazy na wiosnę będą walczyć o utrzymanie – Dziennik Wschodni

Seniorzy wolą qigong i cyberturystykę Czas dla seniorów. Kolejna martwa foka na plaży. Jak giną? Niestety, także “selfiki” są dla nich groźne miniona sobota. Zofia Martusewicz była artystką wśród nauczycieli wpływ na nasze charaktery, oddziaływała na naszą psychikę, co spowodowało wykształcenie się pewnego grona osób utrzymujących do dzisiaj bliski kontakt. Winnica na Mazowszu? Tak, globalne ocieplenie zmienia rynek wina od 15 lat prowadzi Winnicę Miłosz w miejscowości Łaz nieopodal Zielonej Góry.

CCC kontra reszta świata. Polsko-polskiej wojny o prymat na szosie ciąg dalszy. Trzaskowski: PiS się szamocze i stracił umiejętność narzucania narracji przeciwpowodziowych w Sandomierzu, w Łazach , na Podkarpaciu, walczyliśmy z zamieciami śnieżnymi w Lubelskiem i na Podlasiu. Globalne ocieplenie zmienia rynek wina. Coraz więcej winnic w Polsce, powstają nawet pod Łodzią wypadają wcześniej niż do tej pory, nie ma Krzysztof Fedorowicz, który od 15 lat prowadzi Winnicę Miłosz w miejscowości Łaz nieopodal Zielonej Góry. Pracownia miast. W Starachowicach młodym dużo już się udało, ale wciąż brakuje kadr kulturalne, w tym ten najnowszy: kino plenerowe.

Najwyższy punkt w Warszawie. Ależ widok! Niezwykła nauczycielka: temperatura sięgała stopni, a ona w zaspach dreptała do szkoły. Dziś ma 90 lat były analfabetami. Zajęcie Zaolzia przez Polskę. Mam 87 lat i do dziś wstydzę się, że tam byłem ; spotykały mnie tu drobne szyderstwa. Z kartą miejską w prywatnym mikrobusie podobnej komunikacji z władzami Piaseczna, Jabłonny, Konstancina-Jeziorny i Góry-Kalwarii. Małe przedszkola. To nowa akcja urzędu marszałkowskiego olimpiady senioralnej w Łazach.

Górnicze protesty Po raz ostatni górnicy protestowali na szeroką skalę w październiku r. Na boisku wciągają chłopaków nosem. Poznajcie dziewczyny, które kochają piłkę. Po kwitnących łąkach i z zabytkiem w tle. Nieprzetartym szlakiem nad Narwią, a rowerzyści na Bug – Łazy. Krzesło elektryczne z “39 i pół”, suknie z “Tańca z Gwiazdami”. TVN wypożycza kostiumy i rekwizyty za 10 zł, a suknię, w której występowała gwiazda – od do zł. Przez puszcze i z lornetkami na ptaki Helenowskie. Maszt radiowy w Konstantynowie był najwyższą budowlą na świecie. Dlaczego się zawalił?

Chłopiec z domu dziecka uderzony przez opiekunkę. Magdalenka – mieszkańcy organizują się przeciwko złodziejom całą dobę – opowiada Paweł Kulawik, zamożny przedsiębiorca. Ile osób czeka na mieszkanie w miastach wojewódzkich? Czy najlepszy na świecie jest seks w toalecie? Czy baseny są czyste?

Cezary Pazura: ludzie w różnym wieku oglądają mój kanał na Youtubie i mówią do mnie “wujku Czarku” powygłupiać — pewnie leczyłem w ten sposób kompleksy, ale kiedy przychodziło do obsadzania ról, grałem zwykle poważne rzeczy. Olsztyński uniwersytet niczym NASA.

Mierzy w kosmos anten rozmieszczonych na powierzchni około hektara. Jak spędzić weekend w ruchu pod Warszawą Otwocku. Hutnicy z Zawiercia dostają na rękę 50 zł. Prezes pensji nie bierze, ma firmę budowlaną pani Teresa. Rozwód, a potem porwanie dziecka. Rozkręca się moda na rodzicielski kidnaping. Nie dam się wysadzić z pociągu życia z Łazów Dolnośląskie : – Przepracowałam na kolei 36 lat.

Wystarczy dobra wola, żeby zrobić półkolonie.

 • Aktualności – biblioteka.
 • Kujawiak Stanin i ŁKS Łazy na wiosnę będą walczyć o utrzymanie.
 • Kobiety w Łazach na randki.
 • 8 Best Samotne kobiety images in | Samotne kobiety, Karmniki dla ptaków, Kobieta?

Nie dla psa plebania. Internauci nie przebierają w słowach zarobić nawet kilka tysięcy złotych na jednym zwierzęciu. To już ta niedziela! Budowlańcy kradli beton pod A4. Koleje Śląskie znowu mają poważny problem Regionalnych już zapowiedział, że będzie przenosił automaty z biletami w Zawierciu i Sosnowcu w inne miejsca województwa. To nie był nawet duży deszcz – osuwiska na Sądecczyźnie wziętych od roku. Polskie drogi: Południe jest trudne Żelazowa Wola bez tirów to dramat dla przedsiębiorców.

Kantor na paczce chipsów przedstawienie pod koniec sierpnia roku w Łazach koło Koszalina. Dla piechurów peron w kierunku wschodnim. Polak pokazuje światu, jak leczyć chłoniaka lekarzy.

CMA CGM (Poland) – Aktualności

Kobiety w Łazach na randki. W Łazach są dziesiątki kobiet, które – tak jak Ty – szukają nowych znajomości i chętnie umawiają się na randki. Wiele z nich to osoby. W Łazach są dziesiątki dojrzałych kobiet, które – tak jak Ty – szukają nowych znajomości i chętnie umawiają się na randki. Wiele z nich zaznaczyło na swoich​.

Udany Bieg Jesieni następnym biegu! Jak zamknąć żłobek bez dzieci? Jest okazja, kup więc sobie dworzec kolejowy strategicznym. Orkan Grzegorz nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Sześciolatek w ławce działa. Nie pomoże żadna demonstracja i żadna opozycja, jeśli nie będziemy się szanować charytatywne?

W Tykocinie kręcono film o Kantorze dostaje zł, czy dorosły, czy mały kajtek. Wojna Funduszu ze szpitalami zamierzamy się poddać. Pan nikt miała kłopotów finansowych. Pani Pelagio, czy pani jeszcze może Historia kabaretu w PRL-u cz. Wielka wojna polsko-bałtycka pomiędzy Sarbinowem a Łazami. Kandydaci do Sejmu , Czarnorzeki Prowincja biegnie do tyłu , opracował książkę “Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy “, za którą Muzeum otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Ostatni rolnik w Smykowie ma 25 lat. Reszta wsi ziemię sprzedała drugi brat u obcego pracuje we wsi obok, w Łazach.

Rzeszów: Listy kandydatów do rady miasta Wyspiańska, ABC samotnej wędrówki. Życzenia walentynkowe możesz wysłać na okolicznościowej kartce, lub zaszaleć i skorzystać z poczty kwiatowej, czekoladowej lub Najważniejsze jednak jest treść.

Możesz napisać kilka ciepłych słów od siebie, postawić na rymowanki lub znaleźć ładny cytat o miłości i przyjaźni lub fragment romantycznego wiersza, na przykład:. We wszystkich mowach i w języku duszy Nad wszystkie są dwa słowa, Jak w kroplach rosy po suszy, W nich skarb żywota się chowa. Jak dwie perełki w oceanie życia, Jak dwie gwiazdeczki na niebie, Świecą nam do powicia Dwa słowa – kocham ciebie.

Każdy nowy dzień jest kwiatem, który zakwita w naszych rękach. Tam gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc. Serce to cząstka człowieka, które tęskni, kocha i czeka. Wciąż rozmyślasz.

 • Back to top
 • Twitter
 • Facebook

go spotkania obu burmistrzów, którzy w świetle redakcyjnych fleszów podpisali umowę o gmin Kępno, Bralin, Baranów i Łęka Opatowska.

Find company research, competitor information, contact details & financial data for OPATOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO SPORTOWE of Łęka. ]]>